Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

Aktuální trendy řešení revitalizací vodních toků

sipky   Fotografické ukázky vhodného řešení revitalizací vodních toků

sipky   Fotografické ukázky nevhodného, zastaralého  řešení revitalizací

sipky   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

sipky   Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - www.vumop.cz

Výběr z jednotlivých materiálů - zdrojem jsou veřejně dostupné dokumenty na internetu a autoři jsou uvedeni v každém dokumentu.

sipky    Dobré příklady pro stavby na venkově - soubor pdf

sipky   Jak dobře hospodařit se srážkovou vodou na soukromém pozemku - soubor pdf 

sipky   Ovocné dřeviny v krajině - soubor pdf

sipky   Voda a krajina - soubor pdf 

sipky   Tvář venkova 1. část - soubor pdf 

sipky   Tvář venkova 2. část - soubor pdf

sipky   Revitalizace drobných vodních toků - soubor pdf

sipky   Co nového ve vodohospodářských revitalizacích - soubor pdf 

sipky   Doporučení k projektům malých vodních nádrží - soubor pdf

sipky   Navrhování přírodě blízkých koryt vodních toků ve volné krajině - soubor pdf 

sipky   Ekologicky orientovaná opatření v protipovodňové ochraně - soubor pdf 

sipky   Ekologicky orientovaná správa vodních toků  - soubor pdf

sipky   Několik nových úlovků - revitalizace - soubor pdf

sipky   Porosty a výsadby dřevin u vodních toků - soubor pdf 

sipky   Ekologicky orientovaná správa vodních toků - soubor pdf