Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

Od roku 1990 firma realizovala převážně stavby pro více jak 100 obcí (viz. níže), jednalo se o provedení komplexních plynofikací, vodovodů, kanalizací obcí a měst a jiných prací, jež se svým charakterem a rozsahem dají porovnat s nabízenými pracemi. Vzhledem ke značným zkušenostem s prováděním těchto inženýrských sítí je možné plně srovnávat rozsah zemních prací, pokládky potrubí, úprav a oprav povrchů a ostatních souvisejících činností, firma je napojena na přímé prodejce potrubního a ostatního materiálu od výrobců. Odborné vedení staveb je zabezpečeno autorizovanými osobami v oboru technologická zařízení staveb, vodohospodářské stavby, dopravní stavby a pozemní stavby.

Zde jsou uvedeny stavby vodovodů, kanalizací, ZTV, stavby plynovodů, přípojek, regulačních stanic plynu, komunikací, včetně oprav nebo výstavby nových povrchů a jiných staveb realizovaných firmou.


Referenční stavby : 
 
OBEC – ZTV ZA ŠKOLOU – VÝSTAVBA STL PLYNOVODU – 450 M VČ. PŘÍPOJEK – CENA CCA 600 TIS. KČ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – 350 M KABELOVÉHO VEDENÍ V CYKY 4X25, 10 KUSŮ STOŽÁRŮ S VÝLOŽNÍKEM A SVÍTIDLEM, (SUBDODÁVKA)

STAVBA VODOVODU, POTRUBÍ PE 90, PE 110, PŘIVADĚČ D 75, DÉLKA CCA 1900 M , VČ. DODÁVKY VODOJEMU O OBJEMU 28 M3 + ÚPRAVNA VODY, ČERPÁNÍ Z VRTU  

PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA – POKLÁDKA OBRUBNÍKŮ – CCA 420 M - A ZÁMKOVÉ DLAŽBY,

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO 19 RD  - I. ETAPA - VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO 19 RODINNÝCH DOMKŮ: KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ – - KOMUNIKACE – ABS, CCA 4500 M2, CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CCA 1800 M2, KANALIZACE Z PP ULTRA RIB 2 DN 600 – 505 M + DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Z PP ULTRA RIB 2 DN 150 – 128 M, KANALIZAČNÍ VPUSTI, VODOVOD Z PVC 90 – 641 M, Z PVC 110 – 126 M, PLYNOVOD D63 – 584 M, PŘÍPOJKY D32, 19 KS – 196 M. DÁLE DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VODOVODNÍ Z PE 32 – 289 M, DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Z PP ULTRA RIB 2, DN 150 – 128 M. 

ZLATÝ POTOK OPRAVA STUPŇŮ – OPRAVA POŠKOZENÉHO STUPNĚ V DÉLCE 19 M, SANACE NÁTRŽE V DÉLCE 9,5 M Z LOMOVÉHO KAMENE, 

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ ZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ V DÉLCE 236M, 4 KUSY STOŽÁRŮ S VÝLOŽNÍKEM A SVÍTIDLEM, 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OSADĚ, OPRAV DEŠŤ.KANALIZACE 160 M, POLOŽENÍ ODVODŇ.ŽLABŮ, OPRAVA KOMUNIKACE, TERMÍN 05-06/2008.

ÚPRAVY KOMUNIKACE OKOLO HŘBITOVA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA CCA 185 M.

PLYNOFIKACE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ , ZHOTOVENÍ STL PŘIVADĚČE – POTRUBÍ Z PE80 D90 DÉLKA 1827M, ZHTOTOVENÍ STL PLYNOVODU – Z POTRUBÍ PE D63 V DÉLCE 2 654 M, A POTRUBÍ PE D110 V DÉLCE 205 M VČETNĚ TVAROVEK.

ODBAHNĚNÍ A OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE, ODSTRANĚNÍ NÁNOSU CCA 250 M3, OBLOŽENÍ HRÁZE KAMENNOU ROVNANINOU CCA 105 M3, ÚPRAVA TERÉNU OKOLO HRÁZ.

ODBAHNĚNÍ, ÚPRAVA A OPRAVA HRÁZE, ZPEVNĚNÍ KORYTA.

RYBNÍK - ODBAHNĚNÍ A OPRAVA HRÁZE – TERMÍN REALIZACE 12/2005 – 6/2006.

RYBNÍK – ODBAHNĚNÍ A OPRAVA HRÁZE – TERMÍN 1/2006 – 09/2006.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU

RYBNÍKY V 1.ZÓNĚ CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY –OBJEM VYTĚŽENÉHO SEDIMENTU 11.500 M3.

KASKÁDA RYBNÍKŮ V CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY -  ROZLOHA CCA 05 AŽ 1 HA

OPRAVA KOMUNIKACÍ VČ.ÚPLNÝCH REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ – VŠECHNY OBCE S PROVÁDĚNÝMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI.- V CENĚ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ A TERMÍNY DLE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ

KANALIZACE A ČOV - PVC POTRUBÍ U RIB 1 DN 315, DN 250, CCA 2250 M, ŠACHTY 63 KS, DOMOVNÍ PŘÍPOJKY + PŘÍPOJKY, ČERPACÍ ŠACHTA A TLAKOVÁ KANALIZACE 50 M DO ČOV, TERMÍN 09/04 – 06/05

KANALIZACE – PVC POTRUBÍ DN 500, DN 400, DN 300 – CCA 1000 M, ŠACHTY 26 KS, DEŠŤOVÉ VPUSTI 28KS, DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 60 KS + PŘÍPOJKY, PŘELOŽENÍ VODOVODU PE D 90- CCA 100 M, TERMÍN 06/04 – 11 / 04

REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ ZÁVODNÍ POLIKLINIKY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA 1500 M2, ASFALT.KOMUNIKACE 4400M2 – TERMÍN REALIZACE 03/ - 07/2006.

KOMUNIKACE ZÁMKOVÁ DLAŽBA 1 750 M2, PARKOVIŠTĚ A A OSTATNÍ KOMUNIKACE ABS II – 3 800 M2 KANALIZACE KAMENINA DN 300, DN250, DN 200, ŠACHTY 85 KS – 2950M, TERMÍN REALIZACE 11/2003 – 08/2004.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE  – PVC POTRUBÍ DN 300, DN 400 – CCA 250 M, ŠACHTY, DEŠŤOVÉ VPUSTI.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE V AREÁLU továrny – ABS 4200M2, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ, ZÁMKOVÁ DLAŽBA 3000 M2, TERMÍN PROVEDENÍ 11/2004 – 10/2005 

KANALIZACE - PŘÍPOJKY PRO REKONSTRUOVANÉ OBJEKTY V AREÁLU  – KAMENINA DN 250, 200, 150 – DÉLKA CCA 2350M, ČERPACÍ STANICE + TLAKOVÝ ŘAD PE D90 - 175 M, VODOVOD TVÁRNÁ LITINA VODOVOD – DN80,DN100 – DÉLKA CCA 1 600M, TERMÍN REALIZACE – 10/2003- 06/2005 .

REKONSTRUKCE KANALIZACE A OPRAVA ČOV, KANALIZACE PEHD DN300 – 1806 M, BETONOVÉ ŠACHTY 49 KUS, OPRAVA KOMUNIKACE 1450 M2, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ČOV, TERMÍN REALIZACE – 07/2007 – 05/2008.

NOVOSTAVBA – PARKOVACÍ PLOCHY A PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K NOVOSTAVBĚ HAL – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 2000 M2, ASFALT 6500 M2 - TERMÍN REALIZACE – 04-07/2005.

ELEKTROZÁVOD  – KANALIZACE – KAMENINOVÁ KANALIZACE DN 200, DN250, DN 300 + PŘÍPOJKY – ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD –3 280 M, VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VODOVOD LITINA DN 80, DN 100, DÉLKA CCA 320M, TERMÍN REALIZACE 1/2003 - 10/2005.

OPRAVA VODOVODU, POTRUBÍ PVC DN 150 - 1 160 M, ZŘÍZENÍ BETONOVÝCH ŠACHET 3 KUSY.

OPRAVA VODOVODU, POTRUBÍ PVC D 63 DÉLKA 325 M, TERMÍN REALIZACE 04-05/2008.

VODOVOD, ZŘÍZENÍ VODOVODU A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 90 – 371 M, VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 63 – 132 M.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 11 RD  – VODOVOD PVC D 110, PE D 50 – CCA 250 M , PŘÍPOJKY D 32 – 12 KS, KANALIZACE PVC TROUBY ULTRA RIB DN 150, 250, 300 – CCA 400 M VČ. ŠACHET ULTRA RIB, STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY –, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

ODSTAVNÉ PLOCHY, KANALIZACE – SKLADOVÉ ODSTAVNÉ PLOCHY VOZIDEL ABS, ABJ, KANALIZACNÍ ŘÍPOJKY PRO REKONSTRUOVANÉ OBJEKTY KAMENINA DN 250, 200 150.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  – VODOVOD PVC D 110, PE D 50 – CCA 150 M , PŘÍPOJKY D 32 , KANALIZACE PVC TROUBY ULTRA RIB DN 150, 250, 300 – CCA 150 M VČ. ŠACHET , STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY, REALIZACE 04-06/2005

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – VODOVOD PE D 160, PE D 63 – CCA 150 M , PŘÍPOJKY D 40, 50 , KANALIZACE PVC TROUBY ULTRA RIB DN 150, 250, 300, TLAKOVÁ KANALIZACE PE D 110 – CCA 150 M VČ. ŠACHET A PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTY, STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY .

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO ZTV– VODOVOD PVC D 110, CCA 700 M , PŘÍPOJKY , STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY, REALIZACE 05-07/2005

VÝSTAVBA VODOVODU PE D D 90, DÉLKA 1000M, REALIZACE 08-10/2005 ,

VÝSTAVBA VODOVODU PE D 90, 63, DÉLKA 1600M, REALIZACE 9-10/ 2005 ,

PŘELOŽKY VODOVODŮ Z TVÁRNÉ LITINY DN 150, DN 100, PŘÍPOJKY A ARMATURNÍ ŠACHTY, DÉLKA CCA 1,5 KM, – PRO SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

PŘELOŽKY VODOVODŮ Z TVÁRNÉ LITINY DN 200, DN300, PVC DN 100, PE D 160, PŘÍPOJKY A ARMATURNÍ ŠACHTY, DÉLKA CCA 3 KM, – PRO VODOVODY A KANALIZACE

PŘELOŽKA VODOVODU PE D 110, DÉLKA CCA 2500M, TERMÍN REALIZACE 2004, PRO VAK A.S.

VÝSTAVBA VODOVODU PVC D 110, D 90, DÉLKA 2700M, REALIZACE 2001-2004 , DÉLKA 6,2 KM.

VODOJEM , REALIZACE 2004 – 120M3 – VČ.TECHNOLOGIE + VÝSTAVBA VODOVODU

VODOJEM, REALIZACE 2004 – 200M3 + VÝSTAVBA VODOVODU

VODOJEM DREVNÍKY, REALIZACE 2003 – 40M3 + VÝSTAVBA VODOVODU

VODOJEM TEHOVEC, REALIZACE 2004 – 200M3 + VÝSTAVBA VODOVODU

VÝSTAVBA OBJEKTU JÍDELNY, V ROCE 2002 .

VÝSTAVBA SKLADOVÉ HALY , SUBDODÁVKA, TERMÍN REALIZACE 2004-2005.

OBEC  III. ETAPA ( OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ) – TERMÍN REALIZACE – 04 / 2004 – PROVEDENA REKONSTRUKCE VODOVODU PVC D 90 – 800 M + PŘÍPOJKY 20 KS

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – VODOVOD TVÁRNÁ LITINA DN100, DN 80 – 780 M, PŘÍPOJKY PE 32/3MM, TERMÍN REALIZACE 09-12/2003.

PŘELOŽKY VTL A STL PLYNOVODŮ OCEL DN 300 , DN 200, PE D 225, PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 A DN 200 TVÁRNÁ LITINA – STAVBA III/03821 ( OKR. HAVLÍČKŮV BROD ) - TERMÍN REALIZACE – 07 / 2003 - 11 / 2003 – SUBDODÁVKA - VTL A STL PLYNOVODY LPE D 225, OCEL DN 300, VODOVOD DN 300 + DN 200 VČ. ARMATURNÍ ŠACHTY, KONTAKT , VAK A.S. HAVLÍČKŮV BROD + REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE BETON DN 300 VČ. DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ.

OBEC - NOVOSTAVBA- OBJEKT ČEKÁRNY, POVRCHY CHODNÍKŮ – DLAŽBA 250 M2, VOZOVKA 180 M2, TERMÍN REALIZACE – 07-09/2001.

VODOVODNÍ ŘAD PRO ŘADOVKU  PVC 90 - VČ. PŘÍPOJEK

OBEC – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA –DLAŽBY, AFSALTOVÁ KOMUNIKACE, OBJEKT ČEKÁRNY , CHODNÍKY 300M2, KOMUNIKACE 300M2, TERMÍN REALIZACE 07-08/2003.

OBEC ( OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ) – TERMÍN REALIZACE – 05 / 2002 – PROVEDENA REKONSTRUKCE VODOVODU PE 90 ŘADY V DÉLCE CCA 290 M + PŘÍPOJKY 7 KS.

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA CCA 900M2, ODVODNĚNÍ CESTY, HORSKÁ VPUSŤ, TERMÍN REALIZACE 09-10/2002.

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – ASFALTOVÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 6500 M2, PARKOVACÍ PLOCHY – DLAŽBY 2000 M2 DO AREÁLU ELEKTROZÁVODU VYRTYCH BŘEZNO, TERMÍN REALIZACE 04-07/2005.

OBEC – REKONSTRUKCE ZÁDLAŽBY CHODNÍKŮ CCA 800M2, TERMÍN REALIZACE 07-08/2003.

ELEKTROZÁVOD – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – LITINOVÉ POTRUBÍ – TVÁRNÁ LITINA DN 80,DN 100, ROZVOD PO AREÁLU ZÁVODU, DÉLKA POTRUBÍ 800M, TERMÍN REALIZACE 08-10/2002.