Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

Důležité obory naší činnosti:

Jsme zaměření na řešení všech úkolů v oblastech staveb pro města, obce, průmysl, zemědělství, ekologii, krajinu, vodní hospodářství, vč. zásobování vodou , likvidace odpadních vod, vodní toky všeho druhu, nádrže, poldry a všech druhů technické infrastruktury, občanské vybavenosti .

Projektujeme a stavíme podle všech nejlepších dostupných technologií a možností, s důrazem na kvalitu řešení a provedení, efektivnost, udržitelnost, s ohledem na životní prostředí a dlouhou životnost.

V oblasti ekologie a vodního hospodářství se naši specialisté orientují na podporované a moderní způsoby a přístupy k řešení všech problémů a výzev při čištění odpadních vod, ochraně a využívání zdrojů pitné vody, ekologickém přístupu k realizaci protipovodňové ochrany, zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity. Využíváme všech poznatků, zkušeností a sledujeme nejnovější trendy v přístupu k nakládání s odpadními vodami, s ochranou, rozvojem a zajištěním zásobování pitnou vodou, ochranou proti povodním a dalším ekologickým stavbám.

sipky   Proč s námi spolupracovat ?

Pro obce a města:

Komplexní přístup k řešení vašich potřeb – vaše komunální a stavební investice řešíme odpovědně, odborně a s potřebnou profesionální péčí.
Zajistíme Vám přípravu a vyhodnocení vašeho záměru, projektovou dokumentaci všech stupňů, provedeme analýzu financování, připravíme podklady a zpracujeme žádosti na financování z programů podpor odpovídajících možnostmi vašemu záměru.
Odborně poradíme s výběrem nejvhodnější varianty řešení.
Přijedeme na konzultaci nebo vás rádi přivítáme v našich rozšířených prostorách v projekční a technické obchodní kanceláři. Naší výhodou je dlouhodobá znalost a orientace v oboru komunálních investic měst, obcí a dalších subjektů. Známe specifika a potřeby oboru a jsme přizpůsobeni k jejich řešení. Nabízíme inovativní přístup, naši projektanti navrhnou nejvhodnější řešení, přehodnotíme vaše záměry, které se vám nedaří prosadit, navrhneme jejich úpravy a revize stávajících řešení, přizpůsobíme je na aktuální zdroje financování. Můžeme přepracovat koncepce a navrhnout vhodnější a efektivnější varianty . Váš úspěch bude podepřen 3 pilíři , které jsou součástí řešení od nás – projekce, inženýring a realizace. Nabízíme řešení promyšlená a invenční, naše postupy vychází z dlouhodobých zkušeností z realizační a projekční činnosti. Mnohdy komplikovaný přístup k věci jsme schopni přehodnocením a změnou složitých a komplikovaných stávajících návrhů modernějším nebo elegantnějším způsobem zjednodušit, zekonomičtit použitím nových technologií a poznatků nejnověji aplikovaných v oboru. K tomu všemu přispívá komplexní přístup se znalostmi všech aspektů a s použitím nejvíce vhodných technologií, materiálů, poznatků výzkumu, inovací . V mnoha případech jsme již osvědčili, že ve zdánlivě bezvýchodných situacích a nepříznivých podmínkách umíme najít řešení, stojí vždy za úvahu probrat všechny možnosti a zhodnotit aktuální podmínky. Výsledkem je často nalezení způsobu realizace nebo jiného pohledu na problém. Využívání moderních progresivních řešení a nových materiálů ve výsledku přináší úsporu nákladů.

Specializace na problematiku investic měst a obcí

Naši technici jsou připraveni pro vás nalézt optimální řešení s ohledem na aktuální , ekologicky udržitelné trendy rozvoje vaší obce . Naše projekční kancelář je orientována na potřeby, které jsou řešeny při vaší práci na rozvoji obce.
Navrhneme Vám na míru nový vodovod, kanalizace, ČOV, zdroj vody, park nebo nové komunikace a jiné potřebné investice.

Specializujeme se též na navrhování ekologických staveb pro zvýšení biodiverzity – připravujeme projekty revitalizací vodních nádrží toků, obnovy mokřadů, tůní, krajiny a zeleně.

Také ochrana proti povodním s moderním přístupem k věci je pomocí ekologicky přijatelných opatření, výstavbou poldrů nebo podporou tlumivých opatření neškodnými rozlivy.

Jednou z důležitých činností je inženýrské zabezpečení připravovaných akcí, jejich sladění s aktuálními trendy a možnostmi získání finanční podpory z programů národních nebo evropských zdrojů financování

Pracujeme pro váš prospěch, vašemu cíli se věnujeme s patřičnou péčí a odpovědně spolupracujeme s vámi na úspěšném dokončení vašich myšlenek a potřeb.
Důležitá je dlouhodobá spolupráce s Vámi – této praxi dáváme přednost, je pro řešení vašich potřeb nejefektivnější, lze tak průběžně reagovat na změny podmínek a priorit. 

Profesní zázemí a technické vybavení firmy
 

t1271346089_foto20

t1271346318_foto75

t1271346318_foto59

t1271346318_foto61

t1271346318_foto41

t1271346090_foto31

t1271346089_foto1