Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

   sipky REFERENCE     sipky   FOTOGALERIE    sipky  SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 

Realizace a stavební činnost 

Podrobné přehledy referencí včetně kontaktů na investory vám zašleme na vyžádání - neváhejte nás kontaktovat !

Neméně důležitá je i samotná realizační činnost – stavíme vlastními kapacitami i formou generálních dodávek, umíme se pružně přizpůsobit rozsahu a náročnosti akce.

Máme dlouholeté zkušenosti, naši pracovníci jsou zkušení odborníci, kteří využívají své znalosti a odbornost k efektivní činnosti pře realizaci.

Jsme vybaveni odpovídajícím strojním a mechanizačním zařízením.

V našem portfoliu je mnoho realizací všech druhů staveb, naše možnosti jsou omezeny pouze vašimi představami. Náš personál je připraven brát vaše potřeby jako výzvu ke spolupráci na splnění vašich představ. Je pro nás potěšením pracovat na realizaci vašich zakázek.

Pokud řešíte nějakou otázku a vaše cíle jsou vzdálené nebo zdánlivě neřešitelné , jsme připraveni s vámi konzultovat i již navržená nebo nedostupná řešení a jejich přehodnocením případně nalézt jiný přístup k realizaci vašeho cíle.

PLYNOVODY

 • VVTL, VTL, STL,NTL plynovody a přípojky a regulační stanice plynu

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 • vodovody včetně vodojemů, čerpacích stanic, zdroje vody atd.
 • kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací řady atd.
 • rybníky včetně obnovy zaniklých, nádrže, potoky, meliorace, opevnění koryt toků, odstranění nánosů bahna, revitalizace toků a krajiny, biocentra, poldry pro protipovodňovou ochranu
 • tlakové a podtlakové kanalizace - dálkové dopravy splašků na ČOV

KABELIZACE

 • elektro, sdělovací, veřejné osvětlení, kabelové televize atd.

TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ

 • teplovody, produktovody a jiné sítě, montáže potrubí a technologických celků

KOMUNIKACE

 • výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť, cyklostezek a jiných zpevněných ploch
  tvorba veřejných prostor včetně architektonických návrhů a mobiliáře, sportoviště, hřiště a parkové úpravy, zpevněné plochy aj.

STAVEBNÍ PRÁCE

 • všeho druhu v oboru pozemních, průmyslových a zemědělských staveb, demolice a likvidace veškerých nevyhovujících zařízení a staveb.

ZEMNÍ PRÁCE

 • v jakémkoliv rozsahu, sanace povodňových a ekologických škod, protipovodňová opatření, sanace a výstavba skládek odpadů, ekologické stavby, kompostárny aj.

Jsme schopni nabídnout i jiné práce podle vašich požadavků.

Práce jsou prováděny kompletně, to znamená od vytyčení stávajících podzemních sítí a zajištění všech povolení dotčených orgánů a organizací, provedení prací zemních, montážních, obnovy povrchových úprav, předání geodetického zaměření a veškerých dokladů pro kolaudaci stavby a spolupráce při uvedení do provozu.

Hlavní myšlenkou firmy, je dobrou organizací práce a nasazením dostatečného množství techniky a kvalifikovaných pracovníků dosažení investorem požadované kvality, ekonomiky a termínu zhotovení díla.

Firma je schopna působit jako generální dodavatel nebo poddodavatel dle potřeby příslušné investice. Části, které neprovádíme vlastní kapacitou zadáváme ověřeným subdodavatelům.

Zaměstnáváme zkušené pracovníky pravidelně školené a seznamované s nejnovějšími poznatky.