Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

Řízení a způsob zajištění jakosti

Všechny stavební práce zahrnující přípravu stavby, její realizaci, zajištění kontroly správnosti provedení, organizační zajištění jsou řízeny a prováděny řádně kvalifikovanými zkušenými pracovníky, opakovaně přezkušovanými a proškolovanými. Odborný dozor při vedení staveb je zabezpečen autorizovanými osobami v oboru technologická zařízení staveb, vodohospodářské a pozemní stavby, členy ČKAIT. Je zaveden a udržován integrovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001: 2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001: 2008.

Politika jakosti 

Vrcholové vedení organizace vyhlásilo politiku jakosti, která vychází z celkové základní strategie organizace. Záměr vedení organizace vyjádřený politikou jakosti vychází z následujících principů:

 • Pouze jakostní provedení všech procesů dává požadovaný produkt pro zákazníka, jen takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost organizace a tím i její prosperitu.
 • Jakost je základem prosperity organizace a musí být věcí všech pracovníků.
 • Jakost musí být dosahována i v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř organizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.
 • Spokojenost zákazníka je základ naší prosperity.
 • Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce.
 • Průběžné přezkoumávání a přehodnocování strategie organizace, politiky jakosti a postupných cílů musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak systému managementu jakosti, tak i hospodářského postavení organizace.
 • Politika jakosti musí ve své strategii neustále odrážet aktuální stav organizace i okolí – trhu, musí prokazovat kontinuitu a vhodnost v dané etapě.

Politika jakosti jako střednědobá strategie organizace (cca na 3 roky) je doplněna postupnými cíli. S politikou jakosti, jako se závazkem vedení organizace vydané formou příkazu ředitele organizace jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci a tak se stává závazkem všech zaměstnanců organizace.

Vrcholové vedení organizace stanovilo Politiku EMS, která je formulována následujícími zásadami:

 1. Společnost Gaslines, s.r.o se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
 2. Investiční záměry bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
 3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí a s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost Gaslines, s.r.o se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
 4. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
 5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
 6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
 7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmentálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 8. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
 9. Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
 10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

Zásady politiky BOZP jsou:

 1. Gaslines.r.o.se zavazuje, že péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů organizace. BOZP je organizována a řízena v souladu s organizačním schématem a organizačním řádem společnosti.
 2. Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace.
 3. Spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnaců podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci v oblasti BOZP s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost Gaslines s.r.o.. se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, nehod a havárií.
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého zaměstnance.
 5. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace.
 6. K dosažení předepsaných cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
 7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu BOZP; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 8. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 9. Z hlediska BOZP komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
 10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ochraně zdraví při práci